tham tử hà nội, tham tu ha noi, thue tham tu, thuê thám tử, dịch vụ thám tử, dich vu tham tu, văn phòng thám tử, công ty thám tử,

Đổi mới căn bản cách tiếp cận, giải quyết công việc, nêu gương từ thực tiễn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội

Chia sẻ: 

10/10/2018 - 22:53:00


Haiduongtv.vn trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển.

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: Thành Chung
 
Kính thưa các đồng chí đại biểu các ban xây dựng Đảng TW,

Kính thưa các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Thưa toàn thể các đồng chí,
 

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 14 - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực nghiên cứu tài liệu, tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào các tờ trình, báo cáo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị. Trong thảo luận ở tổ và tại hội trường đã có hơn 65  lượt ý kiến phát biểu. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí. Sau đây, tôi xin kết luận một số vấn đề như sau:

1. Về kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Qua thảo luận, hầu hết các ý kiến đều cơ bản đồng tình với những nhận định, đánh giá đã nêu trong báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và thống nhất khẳng định: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn là tập thể đoàn kết, thống nhất và thực hiện nhiệm vụ theo chức trách được giao, hành động vì sự phát triển chung của tỉnh. Trong hơn nửa nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bám sát vào Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng tỉnh lần thứ XVI, sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, xây dựng Chương trình làm việc toàn khóa, hàng năm, quý và có bổ sung, điều chỉnh kịp thời để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, kế thừa và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn đúng, trúng những vấn đề cần tập trung chỉ đạo trong từng quý, từng năm. Kịp thời chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chỉ đạo của Trung ương.

Chỉ đạo xây dựng và cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh XVI thành các đề án, kế hoạch để triển khai thực hiện. Trong đó có một số đề án trọng tâm, tạo bước đột phá, đi trước một bước so với quy định của Trung ương, nhất là việc chỉ đạo việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế trong các cơ quan, đơn vị. Kịp thời ban hành các chủ trương, chính sách phù hợp với tình hình thực tế để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước và đều cao hơn bình quân chung của cả nước; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện; lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị luôn được quan tâm chăm lo, đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng không ngừng được nâng cao.

Những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua là rất quan trọng. Đây là kết quả sự nỗ lực phấn đấu của của các cấp ủy đảng, của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ghi nhận và biểu dương các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đã chung sức, đồng lòng, có nhiều cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, phát huy lợi thế thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian vừa qua, tạo tiền đề quan trọng để xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại trong thời gian tới.
 
Thưa các đồng chí!

Với tinh thần thẳng thắn tự phê bình và phê bình, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành có lúc, có việc còn chậm so với kế hoạch đề ra; Hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ hiệu quả chưa cao. Kinh tế tăng trưởng cao nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; một số công trình, dự án triển khai còn chậm, nhất là các công trình trọng điểm; cải cách hành chỉnh chưa có chuyển biến rõ rệt. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa có nhiều đổi mới; thông tin thời sự, chính sách tới cán bộ, đảng viên và nhân dân có việc còn chậm, chưa kịp thời; Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở một số địa phương hiệu quả chưa cao; nội dung, phương thức hoạt động thiếu tính chủ động, sáng tạo, chưa có sự đổi mới. Một số đồng chí Tỉnh ủy viên; Thủ trưởng mộ số cơ quan, đơn vị chưa chủ động tham mưu, đề xuất những chủ trương tạo bước đột phá mới đối với lĩnh vực mình phụ trách, chưa dành thời gian thỏa đáng đi nắm bắt tình hình, chỉ đạo xử lý những vấn đề nảy sinh ở cơ sở. Có đồng chí chưa có những giải pháp thực hiện khắc phục những yếu kém thuộc các lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách.

Thưa các đồng chí!

Phát huy những kết quả đã dạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế. Qua thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản nhất trí cao với 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như đề xuất của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu:

 1. Từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, bí thư các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy cần tiếp tục tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy; nhất là các nghị quyết về sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án  đã ban hành. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra. Phấn đấu mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương từ nay đến hết nhiệm kỳ có một công trình, dự dán mới được triển khai thực hiện, tạo được sự chuyển biến thực sự trong thời gian tới.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Trong đó, cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 3 khâu đột phá; xác định cải cách hành chính là điểm cốt lõi; thực hiện công khai hóa, minh bạch hóa để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành đổi mới căn bản cách tiếp cận và giải quyết các công việc nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh trong thời gian tới.

3. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp; đẩy mạnh thực hiện trách nhiệm nêu gương, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Đổi mới căn bản việc đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm. Kiên quyết sắp sếp, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ khi có dư luận và không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao cho Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của các đồng chí Tỉnh ủy viên, thủ trưởng các sở, ngành; kiên quyết bố trí, sắp xếp các cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ hoặc gây cản trở tới sự phát triển chung của tỉnh.

4. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, trước hết la nâng cao chất lượng các cuộc họp, sinh hoạt cấp ủy. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; tập hợp và thu hút mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh hiện đại.  

II. Về báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khoá XII về "Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện; đồng thời yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Qua thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất nhận định: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng đã được các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc, phù hợp với thực tế, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từng cơ quan, đơn vị đã xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn những vấn đề đột phá, những vấn đề khó, phức tạp của địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và XII đã góp phần tích cực củng cố xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Vai trò giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được phát huy. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương được thực hiện nghiêm túc. 

Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khoá XII còn một số hạn chế, tồn tại đó là: việc tổ chức học tập, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết ở một số cấp uỷ còn hình thức, hiệu quả chưa cao; chương trình hành động, kế hoạch thực hiện có việc còn chưa cụ thể, chưa sát với thực tế, địa phương, đơn vị mình. Việc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở một số nơi chưa hiệu quả, thiếu tính chiến đấu, còn nể nang, né tránh, ngại va chạm; nội dung kiểm điểm còn nặng về thành tích, chưa đánh giá rõ các thiếu sót, khuyết điểm, chưa quy được rõ trách nhiệm của ngành nào, cán bộ nào, trách nhiệm người đứng đầu; Việc đánh giá xếp loại hàng năm của tố chức, của cán bộ, đảng viên vẫn còn cào bằng. Công tác chỉ đạo khắc phục ở một số cấp uỷ có việc còn chậm và kéo dài. Việc nhận diện những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong cán bộ, đảng viên còn hạn chế, chưa có biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi. Một số đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức, lối sống phải xem xét kỷ luật.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tiếp tục thực hiện tốt các nhóm giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy đã đề ra. Trong đó cần lựa chọn các công việc trọng tâm, trọng điểm có tính đột phá nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; thực hiện nêu gương bằng những hành động thực tiễn; bằng những việc làm chuyển biến rõ nét, nhất là ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách. Tổ chức thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình; thực hiện nghiêm túc chế độ, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng theo quy định. Đổi mới phương pháp quán triệt, triển khai nghị quyết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

III. Về kết quả kiểm tra 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW,  của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; chúng ta đã đạt được những kết quả nổi bật, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của các cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Vai trò, vị trí của công tác dân vận được coi trọng. Việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân cơ bản được thực hiện nghiêm túc, mang lại kết quả tích cực, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao, góp phần giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Chất lượng, hiệu qủa các phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương, cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt là phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến, xuất sắc trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy: Một số cấp ủy chưa quan tâm sâu sắc đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác dân vận. Công tác phối hợp giữa MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội với chính quyền, các ngành ở cơ sở có lúc, có việc còn chưa chặt chẽ; chưa nắm chắc tình hình nhân dân; việc tổ chức tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân ở một số cơ sở, đơn vị chưa thường xuyên. Hoạt động của khối dân vận, tổ dân vận thôn, khu dân cư ở cơ sở có nơi hiệu quả chưa cao; công tác nắm tình hình nhân dân, phát hiện và giải quyết các vấn đề mới nảy sinh ở cơ sở, có lúc, có việc chưa sâu sát, kịp thời. 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, đồng thời tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 25-NQ/TW, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác dân vận. Thường xuyên nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện nghiêm túc Quy định về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đổi mới phương thức và nội dung hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phát động, đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

IV. Về kết quả giám sát việc chấp hành quy chế làm việc, thực hiện chức trách nhiệm vụ của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của các đồng chí chủ tịch UBND cấp huyện.

Qua giám sát cho thấy: Nhìn chung, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, các đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các sở, ngành được giám sát đã nghiêm túc thực hiện Quy chế làm việc; kịp thời chỉ đạo thể chế hóa của quy định của Trung ương, của Tỉnh phù hợp với tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị mình để tổ chức thực hiện. Luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm; chủ động đề ra những giải pháp hữu hiệu trong lãnh đạo, chỉ đạo. Tập trung chỉ đạo xây dựng tổ chức, bộ máy cơ quan, đơn vị bảo đảm tinh gọn. Điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy chế làm việc, đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy: vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy; chất lượng tham mưu còn hạn chế; chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; Tính chiến đấu, tinh thần đấu tranh phê và tự phê bình trong sinh hoạt cấp ủy ở một số nơi chưa tốt. Tính gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ của một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn hạn chế; tính chủ động, phối hợp giữa các cơ quan trong tham mưu, đề xuất của một số cơ quan, đơn vị để tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân còn chưa kịp thời. Việc thực hiện trách nhiệm đối với công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân chưa nghiêm, có vụ việc còn chậm được giải quyết, gây bức xúc trong nhân dân.

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế qua giám sát đã chỉ ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các đồng chí Tỉnh ủy viên; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần chủ động, tích cực trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực được giao. Tiếp tục đổi mới việc nghiên cứu học tập nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ, nhất là việc quán triệt quan điểm, tư tưởng chỉ đạo các Nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy đề ra. Thực hiện tốt các quy chế, quy định của Đảng; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng  đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị mình; chủ động phối hợp các ngành, địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

V. Về kiểm điểm đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Sau 5 năm triển khai thực hiện việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã nghiêm túc quán triệt, triển khai, phổ biến sâu rộng Nghị quyết tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác xã hội hóa giáo dục đạt kết quả tích cực, mạng lưới trường lớp tiếp tục củng cố, mở rộng, phát triển. Chất lượng giáo dục và đào tạo có tiến bộ; Công tác quản lý giáo dục và đào tạo có bước chuyển biến rõ rệt. Các cơ sở giáo dục, đào tạo đã chủ động, tích cực triển khai các phương pháp dạy học mới; chú trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống;  đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trình độ đạt chuẩn tăng nhanh.  

Tuy nhiên, việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong thời gian qua vẫn còn tồn tại, hạn chế và bất cập, cụ thể là:

Chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo có mặt còn thấp so với yêu cầu, nhất là giáo dục nghề nghiệp; việc đổi mới giáo dục nghề nghiệp (quy mô, mạng lưới, mục tiêu, chương trình, phương pháp…theo hướng hội nhập) hiệu quả chưa cao; chất lượng đào tạo nghề còn hạn chế; Một bộ phận cán bộ, giáo viên chưa theo kịp yêu cầu đổi mới. Tình trạng phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học của một số trường còn thiếu hoặc xuống cấp; sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các tổ chức, đoàn thể, chính quyền địa phương trong việc quản lý và giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, đồng bộ.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các địa phương khẩn trương khảo sát, đánh giá và đề xuất biện pháp, cơ chế để giải quyết vấn đề học sinh tăng hàng năm, không để tình trạng học nhờ, học tăng ca. Cần ưu tiên xây dựng phòng học hơn việc xây dựng nhà hiệu bộ, sân vườn khang trang. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu:các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo trong thời gian tới; Tăng cường các nguồn lực đầu tư trong xã hội để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học; đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp thi, đánh giá kết quả; tiếp tục đẩy mạnh công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học...; thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giáo dục; sắp xếp, tinh giản đầu mối, nâng cao chất lượng hoạt động mô hình tổ chức bộ máy các trường phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, khối các trường giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tăng cường thanh tra phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm trong giáo dục, đào tạo. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Thưa các đồng chí!

Hội nghị lần thứ 14, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thành công tốt đẹp. Các nội dung được thông qua tại Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng. Tuy nhiên, thời gian từ nay đến hết nhiệm kỳ không còn nhiều, trong khi đó chúng ta phải triển khai và thực hiện rất nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền; thủ trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cần nêu cao vai trò, trách nhiệm, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2018, làm tiền để vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá 16. Xin kính chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!
PV tổng hợp
Ý kiến bạn đọc
captcha
Tin cùng chuyên mục
youtube Giới thiệu phim tháng 6 bidv qc phải 1 Cổng thông tin tỉnh hải dương cổng thông tin hội đồng nhân dân

Lịch phát sóng

Radio online
Giá vàng JSC
Khu vực Mua vào Bán ra
Hồ Chí Minh 38.700 38.950
Hà Nội 38.700 38.970
Ngoại tệ
Mã NT Mua TM Mua CK Bán
USD 23,265.00 23,265.00 23,385.00
SGD 17,001.20 17,121.00 17,307.90
JPY 211.02 213.15 219.36
GBP 29,248.30 29,454.50 29,716.50
EUR 26,262.80 26,341.80 27,132.80
CAD 17,386.10 17,544.00 17,842.20
AUD 16,012.30 16,109.00 16,382.80

Thông tin thời tiết

Dự báo thời tiết Hải Dương

Hôm nay, 26/06/2019 Thứ Năm, 27/06/2019 Thứ Sáu, 28/06/2019

Ít mây, trời nắng nóng

28°C -37°C

Ít mây, trời nắng nóng

29°C -37°C

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

29°C -37°C
Theo TTKTTV
AA
CC
DD
EE