Trên cơ sở chỉ đạo này, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính tiêu chí xây dựng bảng xếp hạng. Vì Bảng xếp hạng là 1.000 Doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất nên tiêu chí chỉ được xác định là số thuế TNDN đã thực nộp trong năm 2017 của các doanh nghiệp đang hoạt động. Đối với các tập đoàn, tổng công ty thì công ty mẹ và công ty con được xếp hạng độc lập để đảm bảo phù hợp với Luật Doanh nghiệp. Căn cứ tiêu chí đó, Tổng cục Thuế tổng hợp số liệu danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất và sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp để đưa ra Bảng xếp hạng.

"Việc tôn vinh, khen thưởng người nộp thuế nói chung và doanh nghiệp nói riêng được các Cục Thuế tổ chức hàng năm. Người nộp thuế được tôn vinh, khen thưởng không chỉ xét mỗi tiêu chí về số nộp thuế mà phải xem xét nhiều tiêu chí khác liên quan đến việc chấp hành pháp luật thuế.

Như vậy, việc công bố Bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, được xây dựng chỉ với tiêu chí số thuế TNDN đã nộp mà không xét đến các tiêu chí khác. Bảng xếp hạng có ý nghĩa ghi nhận mức độ đóng góp vào ngân sách nhà nước của 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất. Trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế của mình, các doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng nếu có vi phạm vẫn bị xử lý theo quy định của pháp luật", Tổng cục Thuế cho hay.

Còn với trường hợp Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy lọt vào Bảng xếp hạng này dù đã ngừng hoạt động kinh doanh đa cấp từ tháng 4.2017, theo đại diện Tổng cục Thuế thì công ty này chỉ ngừng hoạt động đa cấp. Còn các hoạt động kinh doanh khác của Thiên Ngọc Minh Uy theo giấy phép đăng ký là buôn bán đồ dùng gia đình vẫn hoạt động bình thường.

Theo tính toán, số thuế nộp của Thiên Ngọc Minh Uy năm 2017 tại Cục Thuế Hà Nội là hơn 2 tỉ đồng. Số tiền nộp của chi nhánh công ty tại Chi cục Thuế quận 6, TP.HCM là hơn 204 tỉ đồng.

Tuyết Nhung